മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ ! മനുഷ്യരാകൂ !

Sunday, September 14, 2008

Rational Books
എല്ലാ പ്രസാധകരുടെയും യുക്തിവാദ,ചരിത്ര, ശാസ്ത്ര, തത്വശാസ്ത്ര ബുക്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായ്‌ കേരള യുക്തിവാദി സംഘം ആലപ്പുഴ RationaBooks പേരില്‍ ഒരു ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണ വിതരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു.

1 comment:

harish kumar said...

within recent time we can publish rational magazine