മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ ! മനുഷ്യരാകൂ !

Saturday, December 27, 2008

പ്രൈവറ്റ് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം നിര്‍ത്തുക

സി . ആര്‍. വി . സി . നിയമത്തിനു വിരുദ്ധമായി മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം പുനപ്പരിശോധിക്കെണ്ടതാണ്.

No comments: