മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ ! മനുഷ്യരാകൂ !

Wednesday, March 10, 2010

ബുക്കുകള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായ വിലക്കുറവ്


സ്ടോക്കുള്ള ബുക്കുകള്‍ തപാലിലൂടെയൊ ഇമെയിലിലൂടെയോ ആവശ്യപ്പെടാം . പത്തുമുതല്‍ പതിനഞ്ചു ശതമാനംവരെ വിലക്കുറവില്‍ പോസ്ടെജു സൌജന്യമായി അയച്ചുതരുന്നതാണ് . പണം മണി ഓര്‍ഡര്‍അയക്കുക .
നാസ്തികനായ ദൈവം( മുഖവില 225 രൂ. ഇപ്പോള്‍ 200 രൂപയ്ക്ക് പോസ്ടെജു സൌജന്യമായി )

No comments: