മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ ! മനുഷ്യരാകൂ !

Monday, October 11, 2010

പ്രൊഫ.ടി.ജെ.ജോസഫ് സഹായ ഫണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുക

2 comments:

Rational books said...

പ്രൊഫ.ടി.ജെ.ജോസഫ് സഹായ ഫണ്ട് വിജയിപ്പിക്കുക

സത്യാന്വേഷി said...

നവനാസ്തികത: റിച്ചാഡ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ വിഭ്രാന്തികള്‍
(ശ്രീ സി രവിചന്ദ്രന്‍ എഴുതി ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "യുക്തിവാദികളുടെ ബൈബിളാ"യ 'നാസ്തികനായ ദൈവം' എന്ന കൃതിയുടെ ഖണ്ഡനം)