മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ ! മനുഷ്യരാകൂ !

Wednesday, January 12, 2011

പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ വിലക്കുറവ്
പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ വിലക്കുറവ്. പുസ്തകങ്ങൾ ഈ-മെയിലിലൂടെയോ ഫോൺ ചെയ്തൊ ആവശ്യപ്പെടാം. പണം മണി ഓർഡറായി അയക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ അയക്കും. വി.പി.പി ഏർപ്പാടില്ല.

1 comment:

Rational books said...

പുസ്തകങ്ങൾ ഈ-മെയിലിലൂടെയോ ഫോൺ ചെയ്തൊ ആവശ്യപ്പെടാം