മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ ! മനുഷ്യരാകൂ !

Tuesday, August 28, 2012

നാസ്തികനായ ദൈവം മൂന്നാം പതിപ്പ്

നാസ്തികനായ ദൈവം മൂന്നാം പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്. വില 250 രൂപ. ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണമടയ്ക്കുക
Anil.S   a/c no. 10396773768 , IFSC code : SBI N 0003539, SBI MG Road Br.Ernakulam
Contact No. 9400469613

No comments: